Autopůjčovna

Ceník  |  Půjčovní řád  |  Objednávka

I.
Obecná ustanovení

 1. Pronajímatel uzavírá s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“) písemnou „Smlouvu o nájmu dopravního prostředku“ (dále jen „smlouva“).
 2. Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (nájemné včetně zálohy na nájemném). Smlouva se uzavírá podle § 630 a násl. Obchodního zákoníku (dále jen „Obch. zák.“), a to vždy jen na dobu určitou, s fyzickou osobou navíc vzhledem k ustanovení § 262 odst. 1 obch. zák.
 3. Doklady potřebné k uzavření smlouvy jsou následující:

  Fyzická osoba
  - platný řidičský průkaz starší jednoho roku,
  - jeden další platný doklad (občanský průkaz, pas)
  - třetí doklad (rodný list, výpis z účtu, SIPO…)
   
  Právnická osoba
  - výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší šesti měsíců,
  - plná moc k převzetí dopravního prostředku od pronajímatele v případě, že  takovéto oprávnění nevyplývá přímo z výpisu z obchodního rejstříku,
  - objednávka s uvedením jména, příjmení a rodného čísla osoby (osob), která bude oprávněna k řízení dopravního prostředku, 
  - platný řidičský průkaz a jeden další platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) osoby uzavírající smlouvu a přebírající dopravní prostředek od pronajímatele.
   
 4. Smlouva bude pronajímatelem v případě fyzické i právnické osoby uzavřena a dopravní prostředek na jejím základě předán k dočasnému užívání pouze osobě starší 20 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny minimálně 1 rok.
 5. Stejná kritéria jako v bodě ad 4) platí v případě právnické osoby také pro řidiče dopravního prostředku, jehož (jejichž) osobní údaje budou uvedeny v písemné objednávce a ve smlouvě.
 6. Jestliže u nájemce vznikne v době trvání nájemní smlouvy změna sídla firmy, bydliště, nebo jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění smlouvy, je nájemce toto povinen oznámit pronajímateli.
 7. Půjčovní řád je přílohou smlouvy. Nájemce svým podpisem ve smlouvě potvrzuje, že se s jeho obsahem před uzavřením smlouvy seznámil.

II.
Pojištění 

 1. Každý osobní automobil pronajímatele je pojištěn pro případ poškození, zničení nebo odcizení. Pronajímatelem je rovněž hrazeno povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Nejsou pojištěny přepravované osoby (sedadla) ani přepravovaný náklad.
 2. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené řidičem dopravního prostředku po požití alkoholických nápojů, drog, dále na škody, které vznikly nedodržením podmínek půjčovního řádu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.
 3. Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok z povinného pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je nájemce povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči pronajímateli vymáhán na nájemci, který tuto povinnost nesplnil.
 4. Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči nájemci.
 5. Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat na nájemci náhradu škody, která nebude uhrazena pojišťovnou, např. v případě vzniklé škody, hrazené z havarijního pojištění, uhradí nájemce  v případě zavinění spoluúčast, jejíž bližší specifikace je uvedena v protokolu o předání a převzetí dopravního prostředku.
 6. Při odcizení vozidla včetně dokladů, bude nájemci účtována ztráta na zisku, a to za dobu od vzniku škodné události do uhrazení zcizeného vozidla pojišťovnou.

III.
Nájemné, záloha na nájemném, rezervace

 1. Sazby nájemného včetně zálohy na nájemném jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou smlouvy. Nájemce jeho převzetí  stvrzuje svým podpisem.
 2. Minimální nájemní doba je 24 hodin. Při nevrácení dopravního prostředku ve stanovené nájemní době je nájemce povinen uhradit pronajímateli za každých započatých 24 hodin prodlení nájemné stanovené ve smlouvě, a to v plné výši a navíc mu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení, i když prodlení nezavinil.
 3. Nájemné je nájemce povinen platit po ukončení užívání dopravního prostředku. Nejpozději při uzavírání smlouvy a převzetí dopravního prostředku se nájemce zavazuje složit pronajímateli zálohu na nájemném, která bude vyúčtována při vrácení dopravního prostředku.
 4. V případě, že dojde k vrácení vozidla dříve než je sjednáno ve smlouvě, přizpůsobuje se tomuto i výše nájemného, a to dle platného ceníku nájemného.
 5. Předem, tj. při rezervaci dopravního prostředku, se hradí plná výše zálohy na nájemném, která bude vyúčtována při vrácení dopravného prostředku.
 6. Při zrušení rezervace se hradí storno poplatek. Ten činí 20%.
 7. Nájemce platí nájemné, ať dopravní prostředek užíval nebo ne a bez ohledu na to, že o jeho užívání v určité části sjednané nájemní doby nemá třeba zájem. Nájemné platí také tehdy, když byl dopravní prostředek k užívání nezpůsobilý z důvodů, které způsobil on sám nebo osoby, jímž umožnil k dopravnímu prostředku přístup. Nájemce však není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl dopravní prostředek užívat pro jeho nezpůsobilost k provozu, kterou nezpůsobil sám ani osoby, jimž přístup umožnil. V těchto případech má však povinnost oznámit bez zbytečného odkladu nezpůsobilost dopravního prostředku pronajímateli, jinak jeho povinnost platit nájemné trvá.

IV.
Předání dopravního prostředku

 1. Pronajímatel předává nájemci dopravní prostředek ve svém sídle a v době stanovené ve smlouvě. Po celou dobu trvání smluvního vztahu pronajímateli za dopravní prostředek plně odpovídá osoba, která smlouvu podepsala.
 2. Pronajímatel předává nájemci dopravní prostředek v řádném technickém stavu, způsobilý k běžnému provozu na pozemních komunikacích, čistý, s plnou nádrží pohonných hmot, s potřebnými doklady a příslušenstvím pro jeho provoz. V případě, že vozidlo bude vráceno znečištěné, odpovídá nájemce za poškození laku zjištěného dodatečně po umytí vozidla. Při vrácení znečištěného vozidla je pronajímatel oprávněn účtovat částku do výše 1.000,- Kč.
 3. Dopravní prostředek bude nájemci předán po provedení kontroly zejména stavu počítadla ujetých kilometrů, množství pohonných hmot, motorového oleje, chladící, brzdové kapaliny a kapaliny do ostřikovače, jeho čistoty, stavu pneumatik, osvětlení, úplnosti povinné výbavy, existence dálniční známky a předepsaných dokladů pro jeho provoz, tj, osvědčení o technickém průkazu vozidla a doklad o povinném ručení (tyto doklady je zakázáno ponechávat v odstaveném vozidle).
 4. Pronajímatel provede s nájemcem zkušební jízdu, v rámci níž ho seznámí s provozními a technickými pokyny výrobce pro dopravní prostředek příslušné značky a typu a předvede mu funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení.
 5. O předání a převzetí dopravního prostředku, dokladů k němu, zkušební jízdě a dalším, bude sepsán protokol, který se stane nedílnou součástí smlouvy.

V.
Nakládání s dopravním prostředkem a jeho údržba, povinnosti nájemce

 1. Nájemce se zavazuje svěřit dopravní prostředek k řízení jen osobě (osobám) uvedené v písemné objednávce a ve smlouvě.
 2. Nájemce je povinen užívat dopravní prostředek pouze ke sjednanému účelu, a to řádně, s dodržením všech požadavků na provoz včetně potřebné běžné údržby a pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, ztrátu či zničení je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu.
 3. Je zakázáno dopravní prostředek zejména předat k užívání jiné fyzické nebo právnické osobě, pronajmout ho, užívat ho pro účely taxislužby, zúčastňovat se s ním soutěžních jízd a závodů nebo ho používat ke cvičným jízdám, přetěžovat ho, porušit plomby na tachometru a jeho náhonu (za porušení plomby účtuje pronajímatel nájemci poplatek ve výši 15.000,-Kč), provádět na karoserii, funkčních částech a vybavení dopravního prostředku jakékoli neodborné nebo nedovolené úpravy a zásahy, upravovat exteriér a interiér vozidla, např. nálepkami, barvou, nápisy, tapetou (při nedodržení tohoto zákazu hradí nájemce náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu) a vybavit vozidlo dalším vlastním vybavením, např. autorádiem, anténou, závěsným zařízením, mlhovkami.
 4. Nájemce nese odpovědnost za škodu na dopravním prostředku, jestliže škodu způsobil on sám, anebo pokud ji způsobily osoby, jímž umožnil k dopravnímu prostředku přístup.
 5. Nájemce je povinen neprodleně ohlásit pronajímateli každou havárii, případně jinou škodu způsobenou v souvislosti s provozem pronajatého vozu, a tuto škodu na pronajatém vozidle doložit dokladem o ohlášení policii.V případě pozdního nahlášení nese odpovědnost z regresu pojišťovny, uplatněným vůči pronajímateli. Při zaviněné havárii nebo při způsobení jiného, např. trestného, činu, který znemožní užívat vozidlo pro jeho účel, uhradí nájemce pronajímateli částku 500,- Kč denně za dobu do opětovného uvedení vozidla do provozu. V případě odcizení autorádia hradí nájemce částku 8.500,- Kč + DPH, při ztrátě OTP 4.000,- Kč. Při poškození pneu, reflektorů a čelního skla, hradí vzniklou škodu nájemce v případě, nedodá-li patřičné identifikační údaje viníka poškození (doklady viníka např. OP, OTP, TP, povinné ručení). Peněžité pokuty za přestupky v silničním provozu jdou k tíži nájemce.
 6. Nájemce je dále povinen udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Za tím účelem se zavazuje provádět během nájemní doby svým nákladem údržbu a potřebné opravy dopravního prostředku a hradit veškeré provozní výdaje bez souhlasu pronajímatele do výše 1.000,- Kč. V případě nutnosti provedení opravy převyšující částku 1.000,- Kč je nutný předchozí souhlas pronajímatele. Případné opravy, prohlídky, odtahy nebo zjištěné závady jiným servisem bez souhlasu pronajímatele, hradí nájemce v plné výši. 
 7. Nájemce má nárok na úhradu vynaložených nákladů na potřebné opravy, pokud jejich potřebu bez zbytečného odkladu pronajímateli oznámil. Pokud nájemce oznamovací povinnost nesplní bez zbytečného odkladu poté, co potřeba oprav vznikla, jeho právo na náhradu vynaložených nákladů zaniká.
 8. Nájemce je v případě dopravní nehody, ať již zaviněné či nezaviněné, kromě povinností, které pro něho ze zákona vyplývají z jeho postavení řidiče motorového vozidla, povinen neprodleně dopravní nehodu oznámit pronajímateli.
 9. Vzhledem k tomu, že u pronajatého vozidla jsou prováděny pravidelné servisní prohlídky po ujetí 15.000 km, je nájemce také povinen přistavit vozidlo včas na tuto prohlídku bez nároku na náhradní vozidlo a současně toto omezení v užívání vozidla strpět. A to i v rozsahu nutném pro provedení případných zjištěných oprav a údržby. V případě nedostavení se k pravidelné servisní prohlídce nebo překročení prohlídky o více než 2.500 km, uhradí nájemce pokutu ve výši 0,5% z pořizovací ceny vozu za každých dalších 1.000 km.
  10.   Je také povinen, na žádost pronajímatele, přistavit vozidlo kdykoli v průběhu trvání nájemní smlouvy, za účelem kontroly, zda vozidlo užívá řádným způsobem.

VI.
Zánik užívacího práva a vrácení dopravního prostředku

 1. Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, anebo zničením dopravního prostředku.
 2. Po zániku práva užívat dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit dopravní prostředek v době uvedené ve smlouvě do místa, kde jej převzal.
 3. Nebude-li dopravní prostředek pronajímateli nájemcem vrácen ve stanovený den a hodinu, vyhrazuje si pronajímatel prohlásit dopravní prostředek za odcizený a učinit o tom trestní oznámení u příslušných orgánů.
 4. Bude-li nájemce s vrácením dopravního prostředku v prodlení, zavazuje se pronajímateli uhradit za každých započatých 24 hodin prodlení v plné výši nájemné stanovené ve smlouvě a navíc mu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení, i když prodlení nezavinil.
 5. Dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popřípadě k opravám, pokud byly provedeny v souladu se smlouvou.
 6. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.
 7. V případě vrácení dopravního prostředku s nedoplněnou nádrží pohonných hmot uhradí nájemce hodnotu chybějících pohonných hmot a smluvní pokutu ve výši 100,-Kč.
 8. V případě vrácení znečištěného dopravního prostředku uhradí nájemce pronajímateli náklady spojené s mytím, čištěním či dezinfekcí a smluvní pokutu ve výši 200,-Kč.
 9. O vrácení dopravního prostředku bude sepsán protokol. Nájemce se zavazuje do tohoto protokolu mimo jiné uvést všechny jím zjištěné závady a provedené opravy na dopravním prostředku. V protokolu smluvní strany rovněž dohodnou řešení a lhůty případných práv a závazků ze skončeného  nájemního vztahu.
 Administrace